POLITYKA UCZCIWEJ KONKURENCJI BRAVER IT S.A. 

Braver IT funkcjonuje w oparciu o zasady uczciwości i rzetelności biznesowej. Promujemy naszą działalność w sposób transparentny i przejrzysty, z poszanowaniem nie tylko dla obowiązujących przepisów prawa, ale też najwyższych standardów etycznych. 

Braver IT, celem ochrony wypracowanej reputacji, stara się współpracować wyłącznie z partnerami podzielającymi wyżej wymienione wartości. 

Każdy podmiot współpracujący z Braver IT w oparciu o jakikolwiek tytuł prawny (dalej jako: Partner), przyjmuje za własne następujące zasady postępowania. 

I. Postępowanie Partnera nie może – w sposób sprzeczny z prawem lub przyjętymi zasadami etycznego biznesu – naruszać interesów innego przedsiębiorcy lub klienta. Jeśli Partner ma wątpliwości, czy jego zachowanie stoi w sprzeczności z wyżej wymienionymi normami, zobowiązany jest od tego zachowania odstąpić. 

II. Partner może legitymować się w stosunku do klienta lub innego przedsiębiorcy nazwą lub innym rodzajem oznaczenia Braver IT, nie może jednak wykorzystywać ich do celów niezwiązanych ze współpracą z nami. Nie może również używać jakichkolwiek oznaczeń lub nazwy innego przedsiębiorcy do promowania Braver IT. 

III. W kontaktach z klientem i innymi osobami, Partner jest zobowiązany do zachowania zasad najwyższej przejrzystości. Nie może on udzielać nie tylko informacji nieprawdziwych, ale też takich, które wprowadzałyby w błąd co do działalności Braver IT lub innego przedsiębiorcy, w szczególności konkurencyjnego. 

IV. Poza zobowiązaniem się do zachowania poufności informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Braver IT, Partner zobowiązany jest także do nieujawniania komukolwiek  (w tym Braver IT) jakichkolwiek informacji stanowiących tajemnicę innego przedsiębiorcy.   

V. Partner zobowiązuje się nie przejmować w sposób nieuczciwy pracowników lub klientów innego przedsiębiorcy – niedozwolone jest w szczególności nakłanianie do rozwiązania umów z innym przedsiębiorcom lub namawianie do niewłaściwego wykonywania swoich obowiązków. Partner, który pozyska klienta lub pracownika w ten sposób, że rozwiąże on umowę ze swoim dotychczasowym pracodawcą (lub przedsiębiorcą, z którym współpracuje na innych zasadach) nie może oczekiwać wynagrodzenia za tego rodzaju usługę. 

VI. Partner nie może obiecywać korzyści majątkowych – w tym upominków, voucherów, gotówki lub jej ekwiwalentu – jak również wyświadczania przysług, poza standardowymi zwyczajami biznesowymi, w zamian za nawiązanie współpracy z Braver IT. 

VII. Jeśli Partnerowi przedstawiona zostaje propozycja uzyskania korzyści majątkowej w zamian za pośredniczenie w nawiązaniu współpracy z Braver IT, ma on obowiązek odmówić. 

VIII. Partner, który uzyska informację lub podejrzenie o braku przestrzegania niniejszej Polityki (jak również przepisów prawa powszechnie obowiązującego) przez jakikolwiek współpracujący z Braver IT podmiot, ma obowiązek natychmiastowego zgłoszenia nam tego faktu. 

Brak przestrzegania postanowień niniejszej Polityki stanowi samodzielną przesłankę do zakończenia współpracy z Braver IT, przy czym sposób jej zakończenia uzależniony jest od rodzaju łączącej nas z Partnerem umowy. 

Braver IT na bieżąco monitoruje przestrzeganie przez Partnerów zasad uczciwej konkurencji, jak również podejmuje działania mające na celu podniesienie ich świadomości w tym zakresie. W naszej działalności prowadzimy i utrzymujemy stosowne procedury zarządzania jakością tak, by eliminować ryzyko wystąpienia niedopuszczalnych zachowań.